Klauzula Informacyjna RODO

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych – RODO

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Ad Moto Rafał Zawisz 40-203 Katowice al. Roździeńskiego 188 B, posługującą się numerem NIP 9542217947 (dalej również jako  ,,ADO”).

Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 48 535 959 040, w drodze korespondencji elektronicznej, (mail:zakupy@filtracjaoleju.pl) lub pisemnie na adres prowadzonej działalności gospodarczej.

Jaki rodzaj Twoich danych osobowych przetwarzamy?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży, świadczenia oferowanych usług oraz dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. ADO przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie – tj. dostępne na stronach www oraz rejestry urzędowe lub też zostały udostępnione przez Państwa w trakcie i celem realizacji umowy. ADO przetwarza dane niezbędne do realizacji  umowy, tj.: nazwa, adres siedziby , numer NIP oraz dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko przedstawiciela, numer telefonu i adres mail.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?

ADO przetwarza Twoje dane osobowe w celu:

 1. zawarcia i realizacji świadczeń wynikających z umowy kupna-sprzedaży oraz świadczenia usług, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy);
 2. windykacji należności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 3. obroną przed roszczeniami klienta (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 4. marketingu własnych usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
 5. obsługi reklamacji (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);
 6. wystawiania faktur oraz przyjmowanie płatności (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b  i c RODO – realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
 7. realizacji próśb klientów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – realizacja umowy);

Kto może zapoznawać się z Twoimi danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO.  Ponadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt 1 powyżej.

Przez jaki czas przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu. W związku z tym:

 1. dane znajdujące się na umowie oraz innych nośnikach przechowywane są przez okres jej trwania, okres umożliwiający dochodzenie roszczeń (3 lata) oraz okres niezbędny do obrony przed roszczeniami kierowany przeciwko nam (10 lat, z tym że w przypadku wprowadzenia nowelizacji okres ten będzie wynosił 6 lat);
 2. dane zawarte na fakturach przechowywane są przez okres 5 lat, zgodnie z wymogami przepisów prawa.

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

Jakie masz uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Nadto osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy musisz podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie realizację umowy.

Informacje dodatkowe

 1. ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
 2. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.